Algemene voorwaarden bij Training en Opleiding door Sölk BV
1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor Training en Opleiding tussen Sölk BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1.2 Sölk BV draagt er zorg voor dat er over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen opdrachtgever en Sölk BV.
1.3 Gegevens van opdrachtgevers worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.
1.4 Gegevens van opdrachtgevers kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van Sölk BV. Sölk BV zal op verzoek van de opdrachtgever gegevens uit databases verwijderen.

2 Grondslag offertes
2.1 De offertes van Sölk BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2.2 Inhoud van de offertes is variabel en bespreekbaar.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering.
2.4 Offertes vormen de basis voor een overeenkomst.

3 Overeenkomsten
3.1 Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Sölk BV komen tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever en Sölk BV.
3.2 De klant/deelnemer heeft na schriftelijke aanmelding 14 dagen bedenktijd om een aanmelding voor programma ongedaan te maken.
3.3 Sölk BV zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Sölk BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor resultaten van door haar verrichte inspanningen.
3.4 In een eenmaal verzonden en geaccepteerde overeenkomst kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Indien aanpassingen nodig zijn wordt dit in een nieuwe schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

4 Overmacht
4.1 Het kan voorkomen dat door omstandigheden buiten de wil van de opdrachtgever of Sölk BV een training of opleiding niet kan plaatsvinden. Bij annulering treden de volgende voorwaarden in werking:
4.2 Annulering door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Annulering binnen 21 dagen van de start datum kost 10% van het totale bedrag.
Annulering binnen 14 dagen van start datum kost 50% van het totale bedrag.
Annulering binnen 7 dagen van start datum kost 100% het totale bedrag.
4.3 Terugbetaling van het resterende bedrag na annulering geschiedt binnen 14 dagen.
4.4 Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de al verrichte voorbereidingswerkzaamheden in rekening gebracht.
4.5 Bij annulering door Sölk BV zal de uiterste inspanning geleverd worden voor een passend alternatief.

5 Betalingsvoorwaarden
5.1 Wijze en tijdstip van de facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
5.2 Bij achterstallige betaling worden de wettelijke rentetarieven aangehouden.
5.3 Reclames tegen de facturering dienen binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

6 Intellectueel eigendom
6.1 De inhoud van het programma, inclusief modellen, technieken en instrumenten, blijft eigendom van Sölk BV.

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.